Výuka

ONLINE KURZ PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA

 
Studijní materiál multimediálního charakteru naleznete na adrese https://moodlinka.ped.muni.cz. Cesta ke kurzu je možná přes sekci „Přihlásit se jako host“ – „Katedra speciální pedagogiky“ – „Poruchy autistického spektra“. Studenti a zaměstnanci MU mohou do kurzu vstoupit také jako přihlášení uživatelé pomocí UČO a sekundárního hesla.

Vznik kurzu byl podpořen projektem FRVŠ 1147/2011, jehož řešitelkou byla PhDr. Barbora Bazalová, Ph.D. a spoluřešitelkou PhDr. Jana Nováková.


Na konci kurzu budete schopni vysvětlit termíny: charakteristika autismu a spektrum autistických poruch, pervazivní vývojové poruchy, Aspergerův syndrom, etiologie, diagnostika, specifické problémy spojené s autismem, triáda postižení, GFCF dieta, alternativní formy komunikace u jedinců s diagnózou autismus, budete umět vytvořit speciální didaktické pomůcky, budete schopni popsat systém vzdělávání pro žáky s PAS, dokážete charakterizovat TEACCH program. Osnova kurzu je rozdělena do 10 témat, která jsou členěna na podkapitoly a jsou doplněna o ilustrační videa, odkazy, fóra a testy, které umožňují ověření poznatků z kurzu. Na závěr je uveden seznam citované a doporučené literatury a některé užitečné odkazy.
 

VOLITELNÝ SEMINÁŘ AUTISMUS NA MU

 
Každý semestr nabízíme pro studenty Masarykovy univerzity, ale i ostatní zájemce, volitelný seminář AUTISMUS. Probíhá 1x týdně 2 vyučovací hodiny, přednášejícím je PhDr. Jana Nováková, garantem PhDr. Barbora Bazalová, Ph.D., která seminář v roce 2004 založila. Více info naleznete v Informačním systému MU nebo u obou vyučujících.