O nás

Autistické centrum je zaměřené na osoby se speciálními vzdělávacími potřebami s užší specifikací na poruchy autistického spektra (PAS). Nabízíme odborné poradenské služby studentům MU, kteří mají některou z poruch autistického spektra (Aspergerův syndrom) v oblasti studijního a pedagogicko-psychologického poradenství, dále studentům, kteří působí jako osobní asistenti či asistenti pedagoga u dětí a žáků s poruchou autistického spektra. Pro podpoření propojení vysoké školy s praxí a neziskovým sektorem nabízíme odborné poradenské služby i rodičům dětí s poruchou autistického spektra, pedagogům ze škol vzdělávajících či integrujících žáky s poruchou autistického spektra, pracovníkům sociálních služebs touto klientelou a všem ostatním zájemcům. Poradenské centrum spolupracuje se střediskem Teiresiás na MU http://teiresias.muni.cz/, které se zaměřuje obecně bez bližší specifikace na studenty se specifickými nároky.

Cílové skupiny:

 • - studenti vysoké školy s diagnózou Aspergerův syndrom nebo jinou poruchou autistického spektra
 • - děti i dospělí s diagnózou PAS
 • - studenti Masarykovy univerzity, především Pedagogické fakulty, kteří vykonávají povinnou praxi u dětí a žáků s poruchou autistického spektra v mateřských, základních a středních školách či neziskovém sektoru v rolích učitelů, asistentů pedagoga či osobních asistentů
 • - učitelé ze škol všech úrovní vzdělávající žáky s poruchou autistického spektra
 • - pracovníci v sociálních službách
 • - rodiče dětí s poruchou autistického spektra

 

Nabízíme:

1. Odborné poradenství:

 • - speciálně pedagogické konzultace a odborné poradenství
 • - odborné poradenství o studiu s Aspergerovým syndromem a PAS
 • - informace z oblasti diagnostiky PAS
 • - informace o možnostech edukace žáků s PAS
 • - informace o sociálních službách pro osoby s PAS
 • - informace o zdravotnické péči pro osoby s PAS

2. Podporu:

 • - podpora studentům vykonávajícím praxi u dětí a žáků s PAS
 • - podpora učitelů vzdělávajících žáky s PAS
 • - podpora rodičů dětí s PAS
 • - podpora dospělých osob s PAS

3. Výrobu pomůcek a nácviky sociálních dovedností:

 • - výroba pomůcek pro děti a žáky s PAS dle požadavků zadavatele
 • - nácviky sociálních dovedností dětí s PAS

4. Literaturu a film:

 • - česká odborná literatura k zapůjčení
 • - anglická odborná literatura k zapůjčení
 • - didaktické filmy o problematice PAS
 • - zábavné filmy o problematice PAS

5. Online informace:

 • - aktivní blog, fórum, aktuální informace a možnost konzultací online

6. Informace ze zahraničí

 • - informace ze zahraničí z oblasti vzdělávání a podpory dětí i dospělých s PAS (Velká Británie, Německo, Belgie, Turecko)

 

Kdo jsme:

doc. PhDr. Barbora Bazalová, Ph.D.

 • Odborný asistent Katedry speciální pedagogiky Masarykovy univerzity.
 • Vedoucí týmu č. 14 zaměřeného na výzkum v oblasti poruch autistického spektra ve výzkumném záměru řešeném na PdF MU pod vedením prof. PhDr. M. Vítkové, CSc. (info www.ped.muni.cz/wsedu, sekce Výzkumný záměr).
 • Specializace výuky na Poruchy autistického spektra, Edukaci jedinců s mentálním postižením (Psychopedii), Downův syndrom.
 • Úzká spolupráce s SPC Štolcova a ZŠ Štolcova zaměřující se na poruchy autistickéh spektra.
 • Spolupráce s European Agency for Development in Special Needs Education.

Spolupráce s neziskovým sektorem v ČR (APLA-JM, Autistik, JAN-Olomouc, Alenka, Domov pro mne, Liga vozíčkářů atd.).

 •  
 • Podrobnější informace na http://is.muni.cz/osoba/bazalova
 • PhDr. Jana Nováková

   • Doktorand na Katedře speciální pedagogiky Masarykovy univerzity.
   • Participace v týmu č. 14 zaměřeného na výzkum v oblasti poruch autistického spektra ve výzkumném záměru řešeném na PdF MU pod vedením prof. PhDr. M. Vítkové, CSc. (info www.ped.muni.cz/wsedu, sekce Výzkumný záměr).
   • Specializace výuky na Poruchy autistického spektra, Základy psychopedie.
   • Spolupráce s neziskovou organizací JAN-Olomouc.
   • Proškolena v APLA Praha v nácviku sociálních dovedností.