PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA. TEORIE, VÝZKUM, ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI

Jak jsme Vás již informovali v Aktualitách, na duben 2012 bylo plánováno
vydání publikace PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA. TEORIE, VÝZKUM, ZAHRANIČNÍ
ZKUŠENOSTI od autorky Barbory Bazalové.

Předkládaná publikace je shrnutím současných poznatků z oblasti PAS v České
republice a vybraných zemích. Práce si klade za cíl přispět díky ucelenému
přehledu aktuálních poznatků a získaných dat z prezentovaných výzkumných
šetření, zpracovaných do dvou hlavních šetření s četnými subvýzkumy, ke
komplexnějšímu pochopení poruchy, zvýšení informovanosti, podpoření trendů
inkluzivního vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra, a přispět k
odborné diskusi na téma vhodnosti inkluzivního způsobu vzdělávání žáků s PAS.

Výzkumná šetření jsou uvedena na CD-ROM vloženém do publikace, která vyšla v
nakladatelsví MuniPress na Masarykově univerzitě, je neprodejná a pro Vážné
zájmece dostupná u autorky. --

Tags: