PAS v současné době

 Poruchy autistického spektra (PAS), autismus, jsou diskutovaným tématem jak v České republice, tak mnoha dalších zemích. Téma se objevuje v odborné literatuře, v beletrii, ve filmu, vznikají různé skupiny rodičů, kteří se sdružují v nevládních neziskových organizacích. Odkaz na ně naleznete v sekci NEZISKOVKY. Problematika je řešena ve speciální pedagogice, psychologii, sociologii, lékařství. Speciální pedagogika hledá vhodné způsoby efektivní edukace ve smyslu inkluzivní pedagogiky, lékaři s dalšími odborníky z jiných vědních oborů si kladou otázku, jak je možné, že jsme v posledních letech zaznamenali poměrně vysoký nárůst výskytu poruch v populaci. Příčina tohoto jevu je předmětem mnoha celosvětových výzkumů. Žáci s touto diagnózou jsou převážně vzděláváni společně s dětmi s mentálním postižením, žáci s Aspergerovým syndromem - jednou z poruch - bývají vzděláváni v běžných školách, neboť jejich intelekt je v pásmu normy, často i nadprůměrný. Připravujeme publikaci shrnující aktuální poznatky a výsledky výzkumů z oblasti poruch autistického spektra v České republice a vybraných zemích, která vyjde v březnu 2012 s názvem Poruchy autistického spektra. Teorie, výzkum, zahraniční zkušenosti. Výzkumná šetření vznikala v rámci řešení výzkumného záměru (MSM0021622443) na Pedagogické fakultě MU, ve kterém se jeden ze čtrnácti výzkumných týmů pod mým vedením specializuje na poruchy autistického spektra. -BB- 

obrazek: